Video 1: Uvedenie do knihy proroka


Máloktorá kniha svätého Písma je tak „znevažovaná“ ako práve kniha proroka Jonáša, pretože sa z nej robí iba taká pekná hebrejská rozprávočka pre malé deti. Už samotný úvod do knihy proroka Jonáša naznačí dôvod, pre ktorý sa o to satan usiluje: táto kniha totiž nie je o prorokovi Jonášovi, ale o Bohu, ktorý pôsobí prostredníctvom neho. Spochybniť, nahradiť alebo relativizovať Božie pôsobenie vždy bolo a je zámerom Zlého. Našim zámerom je budovať dôveru v Boha a v každé slovo, ktoré vyšlo z jeho úst, či srdca.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 2: Útek od Boha (1. kapitola)


Ak si povieme, že síce chceme slúžiť Bohu, ale chceme mu slúžiť tak, ako sa to nám vidí, tak výsledok bude stále rovnaký: smrť. Ak niekto uteká od plnenia Božej vôle, uteká pred identitou Boha – uteká pred jeho tvárou. Vždy, keď si aj „dnešní Jonášovia“ myslia, že ich cesta je lepšia ako tá Božia; ak sú presvedčení o tom, že ich riešenia sú lepšie ako tie, ktoré ponúka Pán, pripájajú sa k Adamovi, či Jonášovi a utekajú pred jeho prítomnosťou, pred intimitou s ním. Utekajú od prejavov jeho moci... utekajú pred jeho požehnaním.
O tom je úvodná kapitola tejto knihy, a možno aj úvodné kapitoly nášho života...


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 3: Návrat (útek) k Bohu (2. kapitola)


Azda takým pomyselným jadrom celej knihy proroka Jonáša je práve táto 2. kapitola. Je jadrom, lebo je modlitbou Jonáša. A vždy modlitba je tým "nukleom", v ktorom sa "lomia" skutočnosti nášho života. Nejde ani tak o momenty ako o nastavenie do modlitbového životného postoja. Modlitba nemá a nemôže byť ničím iným ako odpoveďou na slovo Boha, preto sa v tejto kapitole s veľkou naliehavosťou zdôrazňuje aj jeho autorita.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 4: Kráčanie s Bohom (3. kapitola)


Od chvíle, kedy sa cesta človeka odvrátila od tej Božej, pri čom výhybkou sa stalo naše ľudské „ALE“, ktoré sme postavili k Božiemu Slovu, Boh netúži po ničom inom, len aby došlo k opätovnému spojeniu. Kvôli tomu bol Jonáš poslaný do Ninive. Kvôli tomu sa aj dnes snažíme odhaliť všetky výhybky, ktoré kladieme pred Božím posolstvom. Nech nám k tomu pomôže aj toto zamyslenie nad 3. kapitolou knihy proroka Jonáša.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 5: Život v Bohu (4. kapitola)


Nič na tomto svete nie je dôležitejšie ako byť zasiahnutý Božím slovom; priznať si: to je o mne - to je pre mňa napísané. A azda z celej knihy proroka Jonáša v tejto kapitole sa môžeme najviac nájsť ako adresáti tohto slova. Pred vstupom do 4. etapy nášho duchovného života - pred vstupom do života v Bohu, sa odohráva azda najväčší útok diabla a „najväčšia bitka“, ktorá nám môže pomôcť prekonať dôležitý míľnik nášho zjednocovania s Bohom, ale aj vrátiť nás na začiatok: k úteku od Boha, či rebélii voči nemu.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 6: Záverečné zamyslenie nad knihou proroka


Naše záverečné zamyslenie by nám malo pomôcť uvedomiť si a stále viac napĺňať to naše „jonášovské“ poslanie dnes, aby sme sa všetci stali malými prorokmi s veľkým posolstvom o Božej láske ku každému človeku. Amen.


 PDF PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO
Ješua - Ježišova škola učeníctva

Kurz Ješua je vyvíjajúci sa projekt, v rámci ktorého sú pripravované nové časti na zdieľanie.

Ak chcete byť informovaní o pridávaní nových videí, ak chcete poslať svoje svedectvo, názor, pripomienku alebo akokoľvek tento projekt podporiť, napíšte na meno.jesua@gmail.com.