Zrejme každá doba by mohla svedčiť o nedostatočnosti tradične, či iba kultúrne prežívanej viery. Tá súčasná v tom nie je výnimkou. Žijeme v dobe, v ktorej je pomerne veľa kresťanov, ale málo Ježišových učeníkov. Preto vznikla JEŠUA - JEŽIŠOVA ŠKOLA UČENÍCTVA.
Táto škola je jednou z príležitostí zastaviť sa v živote a sadnúť si k nohám jediného Učiteľa, ktorého človek má, aby sa učil opravdivo žiť. Je snahou stretávať sa a zostávať v jeho mene, aby sme to následne dokázali preniesť do všetkých okolnostiach nášho života. Ašpiráciou týchto stretnutí nie je väčšia biblická gramotnosť, informácie, dobrý pocit, ale sám Ješua (Ježiš vo svojom pôvodnom hebrejskom znení), resp. Jeho život v nás.

V kontexte celého Písma
Zámerom tohto stretávania sa je hľadať bližšie zjednotenie s našim Mesiášom – Slovom, skrze ktoré povstalo všetko, teda aj každé jedno slovo Písma.
Ide o snahu stavať prebývanie s Bohom predovšetkým na Božom Slove a Božej múdrosti, ktoré nedokážeme zachytiť bez poznania hebrejského kontextu celého Písma.

Skúmanie každej knihy (každého slova)
Ašpiráciou tejto školy je stále bližšie zoznamovanie sa s jednotlivými knihami Písma a skúmanie každého slova, ktoré je v nich, o ktorom Ježiš prehlasuje, že je pokrmom našej duše (porov. Dt 8,3; Mt 4,4; Lk 4,4); či použijúc slovník apoštola Petra: neporušiteľným semenom, z ktorého sa rodíme pre večný život (1Pt 1,23).

Skutky apoštolov
Ješua existuje už niekoľko rokov. Prvý cyklus, ktorý ponúka zachytenie dôležitých prepojení Biblie, prebiehal v mestách Košice, Prešov, Dolný Kubín, Nové Mesto nad Váhom a Lipany.
V poslednom čase sme sa v niekoľkých malých skupinkách snažili zachytiť posolstvo knihy Rút. V nasledujúcich mesiacoch sa budeme zamýšľať nad posolstvom knihy Skutkov apoštolov.
Viacero skupiniek a záujem ďalších kresťanov o spoznávanie nevyčerpateľných hĺbok Božieho Slova viedlo k zjednoteniu miesta a času. Je to zároveň príležitosť ponúknuť možnosť stretávať sa pre každého, kto miluje alebo túži rásť v láske k Božiemu Slovu a skrze neho k jeho Autorovi.

Vlado Šosták


Video 1. Úvod, Sk 1, 1-2 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 2. Sk 1, 3-9 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 3. Sk 1, 10-20 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 4. Sk 1, 21-2, 2 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 5. Sk 2, 3-13 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 6. Sk 2, 14-28 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 7. Sk 2, 29-41 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 8. Sk 2, 42-3, 10 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 9. Sk 3, 11-26 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 10. Sk 4, 1-31 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 11. Sk 4, 32-5, 11 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 12. Svedectvo: Róbert Slamka MP3 AUDIO

Video 13. Sk 5, 12-33 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 14. Sk 5, 34-6, 15 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 15. Sk 7, 1-53 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 16. Sk 7, 54-8, 8 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 17. Sk 8, 9-25 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 18. Sk 8, 26-40 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 19. Sk 9, 1-25 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 20. Sk 9, 26-43 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 21. Sk 10, 1-29 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 22. Sk 10, 30-48 + Lamačské chvály PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIOJešua - Ježišova škola učeníctva

Kurz Ješua je vyvíjajúci sa projekt, v rámci ktorého sú pripravované nové časti na zdieľanie.

Ak chcete byť informovaní o pridávaní nových videí, ak chcete poslať svoje svedectvo, názor, pripomienku alebo akokoľvek tento projekt podporiť, napíšte na meno.jesua@gmail.com.