Zrejme každá doba by mohla svedčiť o nedostatočnosti tradične, či iba kultúrne prežívanej viery. Tá súčasná v tom nie je výnimkou. Žijeme v dobe, v ktorej je pomerne veľa kresťanov, ale málo Ježišových učeníkov. Preto vznikla JEŠUA - JEŽIŠOVA ŠKOLA UČENÍCTVA.
Táto škola je jednou z príležitostí zastaviť sa v živote a sadnúť si k nohám jediného Učiteľa, ktorého človek má, aby sa učil opravdivo žiť. Je snahou stretávať sa a zostávať v jeho mene, aby sme to následne dokázali preniesť do všetkých okolnostiach nášho života. Ašpiráciou týchto stretnutí nie je väčšia biblická gramotnosť, informácie, dobrý pocit, ale sám Ješua (Ježiš vo svojom pôvodnom hebrejskom znení), resp. Jeho život v nás.

V kontexte celého Písma
Zámerom tohto stretávania sa je hľadať bližšie zjednotenie s našim Mesiášom – Slovom, skrze ktoré povstalo všetko, teda aj každé jedno slovo Písma.
Ide o snahu stavať prebývanie s Bohom predovšetkým na Božom Slove a Božej múdrosti, ktoré nedokážeme zachytiť bez poznania hebrejského kontextu celého Písma.

Skúmanie každej knihy (každého slova)
Ašpiráciou tejto školy je stále bližšie zoznamovanie sa s jednotlivými knihami Písma a skúmanie každého slova, ktoré je v nich, o ktorom Ježiš prehlasuje, že je pokrmom našej duše (porov. Dt 8,3; Mt 4,4; Lk 4,4); či použijúc slovník apoštola Petra: neporušiteľným semenom, z ktorého sa rodíme pre večný život (1Pt 1,23).

Skutky apoštolov
Ješua existuje už niekoľko rokov. Prvý cyklus, ktorý ponúka zachytenie dôležitých prepojení Biblie, prebiehal v mestách Košice, Prešov, Dolný Kubín, Nové Mesto nad Váhom a Lipany.
V poslednom čase sme sa v niekoľkých malých skupinkách snažili zachytiť posolstvo knihy Rút. V nasledujúcich mesiacoch sa budeme zamýšľať nad posolstvom knihy Skutkov apoštolov.
Viacero skupiniek a záujem ďalších kresťanov o spoznávanie nevyčerpateľných hĺbok Božieho Slova viedlo k zjednoteniu miesta a času. Je to zároveň príležitosť ponúknuť možnosť stretávať sa pre každého, kto miluje alebo túži rásť v láske k Božiemu Slovu a skrze neho k jeho Autorovi.

Vlado Šosták


Video 1. Úvod, Sk 1, 1-2: Most medzi Starým a Novým Zákonom


Úvod do knihy Skutkov apoštolov rozvíja jej dôležitosť ako mosta medzi Starým a Novým Zákonom; medzi životom Ježiša Krista a životom jeho učeníkov; ako aj medzi učeníkom a apoštolom. Od úvodu sa ukazuje dôležitosť chápania hebrejského kontextu v snahe zachytiť Božie posolstvo, ktoré nám Boh dáva prostredníctvom tohto jeho slova. Prijatie pozvania k štúdiu tejto knihy sa môže stať prijatím Ježišovej výzvy „zostať v Jeruzaleme a očakávať silu zhora“...


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO


Video 2. Sk 1, 3-9: Zostaňte v Jeruzaleme


Skutky apoštolov sú vlastne skutkami Ježiša Krista, ktoré vykonal prostredníctvom svojich učeníkov, ktorých poslal pôsobiť v sile Ducha Svätého pre naplnenie Otcovho zámeru. Táto kniha chce pokračovať aj v našich životoch, preto sa konfrontujeme s jej obsahom predovšetkým v snahe stať sa dnes „použiteľnými pre Boha“.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 3. Sk 1, 10-20: Ježišov návrat k Otcovi (nanebovstúpenie)


Skutky apoštolov sú vlastne skutkami Ježiša Krista, ktoré vykonal prostredníctvom svojich učeníkov, ktorých poslal pôsobiť v sile Ducha Svätého pre naplnenie Otcovho zámeru. Táto kniha chce pokračovať aj v našich životoch, preto sa konfrontujeme s jej obsahom predovšetkým v snahe stať sa dnes „použiteľnými pre Boha“.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 4. Sk 1, 21-2, 2: Boží Duch – Boží Zákon


Záver 1. kapitoly prináša pozastavenie sa nad apoštolom Judášom, nad jeho zlyhaním ako aj nad jeho náhradou apoštolom Matejom. Začiatok druhej kapitoly Skutkov apoštolov, ktorá tvorí jedno z ohnísk tejto knihy (tým druhým je 15.kapitola) predstavuje udalosť zoslania Ducha Svätého v spojení s udalosťou na vrchu Sinaj ako aj v celej biblickej perspektíve.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 5. Sk 2, 3-13: Päťdesiaty deň


Nie je žiadnym prekvapením, že vyliatie Božieho Ducha sa uskutočnilo na biblický sviatok Šavuot a iba na Hebrejov, ktorí boli vtedy zhromaždení v Jeruzaleme? Čo vždy bolo v dejinách spásy a je hlavnou úlohou proroka? Ako je to s darom jazykov a čo o tom hovorí udalosť v tejto kapitole i knihe?


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 6. Sk 2, 14-28: Anómia


Táto časť predstavuje reč apoštola Petra o význame toho, čo sa deje v Jeruzaleme na sviatok Šavuot, vo svetle starozákonných prorokov. Zároveň prináša posolstvo o jednej z najdôležitejších skutočností, o ktorej nikdy nepočúvame v kruhoch „bežných kresťanov“: „anómia“. Čo v sebe ukrýva toto grécke biblické slovo?


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 7. Sk 2, 29-41: Dávid - muž podľa Božieho srdca


Zastavenie sa pri biblickej postave kráľa Dávida – pastiera, kráľa, proroka a kňaza ako predobrazu Mesiáša, ponúka Petrova reč v Jeruzaleme i táto prednáška nad knihou Skutkov apoštolov. Ako je možné, že človek s takými hriechmi, aké Dávid bezpochyby spáchal, sa môže stať predobrazom Mesiáša? Čo znamená byť pokrstený v Ježišovom mene?


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 8. Sk 2, 42-3, 10: Krásna (brána)


Čo je Dydaché a prečo je pre nás dôležité? Čo znamená bázeň pred Pánom? V čom všetkom je aktuálne aj pre nás uzdravenie chromého pri Krásnej chrámovej bráne Petrom a Jánom?


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 9. Sk 3, 11-26: Obnova


Koncept obnovy (chrámu - zo živých kameňov) je čímsi kľúčovým v dejinách spásy. O čo vlastne ide?


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 10. Sk 4, 1-31: Uholný kameň


Je možná novosť života alebo nám viac záleží na niečom inom? Čo je predpokladom tejto novosti? 4. kapitola Skutkov apoštolov prináša konfrontáciu aktuálnu pre každú dobu tých, ktorí sa považujú za spravodlivých a tých, ktorí sú neučení a prostí ľudia, no naplnení Božím Duchom.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 11. Sk 4, 32-5, 11: Ananiáš a Zafira


Máme dvoch bohov? Máme boha Starého Zákona, ktorý je hrozný, trestajúci, pomstychtivý a boha Nového Zákona, ktorý nikoho nesúdi, je láskavý a všetko toleruje? Príbeh Ananiáša a Zafíry, ktorí nespáchali na prvý pohľad veľké zlo, dokazuje, že Boh je iba jeden a je stále ten istý – ten, ktorý si stojí za svojim slovom.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 12. Svedectvo: Róbert Slamka MP3 AUDIO

Video 13. Sk 5, 12-33: Lekcia od Šalamúna


Okrem kráľa Dávida kniha Skutkov apoštolov dáva možnosť pozastaviť aj sa pri živote kráľa Šalamúna s veľmi aktuálnym odkazom pre dnešok. Ježišovi učeníci v každej dobre musia pripomínať, že Boha treba viac poslúchať ako ľudí.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 14. Sk 5, 34-6, 15: Od Boha – od ľudí


Táto časť prináša aktuálnosť Gamalielovej školy pre všetkých Ježišových učeníkov: rozlíšiť, či je niečo od Boha alebo od ľudí. K tomu je potrebné držať sa princípov, ktorých sa držali aj v prvotných časoch: neopúšťať Božie slovo; venovať sa službe Slova a modlitbe...


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 15. Sk 7, 1-53: Štefanova reč


Štefanovo obranná reč (apológia) sa odvoláva na Božie Zjavenie, na to, čo Boh prisľúbil... Táto časť prináša aj objasnenie tých biblických skutočností, ktoré sa zdajú na prvý pohľad ako protirečivé...


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 16. Sk 7, 54-8, 8: Otvorené nebo


Taktika diabla je vždy tá istá ako na počiatku: Naozaj Boh povedal... najprv zatvoriť dvere do neba – nepočúvať, čo Boh vraví; nadchnúť sa pre pekné veci na tejto zemi, ale so zatvorením srdca pre dvere neba. Štefan vidí otvorené nebo...


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 17. Sk 8, 9-25: Šimon mág a gnosticizmus


Prečo je aktuálne potrebné poznanie postavy a postoja Šimona mága, prvého gnostika a čo je gnosticizmus? Aké je prepojenie gnosticizmu s mágiou? A ako je to všetko veľmi vzdialené od biblickej viery...


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 18. Sk 8, 26-40: Stretnutie Filipa, eunucha a Izaiáša


Stretnutie Filipa s eunuchom etiópskej kráľovnej prináša šokujúce posolstvo, ktoré v sebe ukrýva spojenie Starého (v tomto prípade proroka Izaiáša 53) a Nového Zákona (Skutkov apoštolov 8).


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 19. Sk 9, 1-25: Stretnutie Šaula a Krista


Stretnutie Šaula na ceste do Damasku so živým Kristom, ktorého nevidí, ale počuje, je modelom aj pre tú našu životnú cestu; aj pre našu životnú premenu. A tak ako v Šaulovom prípade (Ananiáš) aj v tom našom je potrebné začať u toho, kto je nábožný muž podľa zákona (Sk 22,12).


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 20. Sk 9, 26-43: Vzkriesenie Tabity


Aj dnešní Eneášovia a Tabity čakajú na učeníkov, ktorí budú „použiteľní“ pre Božiu moc; ktorí budú ukazovať, že fyzická choroba je už premožená a fyzická smrť je iba spánkom. Skutočná smrť má iba jedno meno: hriech.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 21. Sk 10, 1-29: Petrovo videnie


Príbeh Kornélia a jeho videnia je ukážkou toho, ako je dôležité čítať Písmo a hľadať posolstvo v hebrejskom a celo-biblickom kontexte. Mimo tohto kontextu prídeme k posolstvám, ktoré nevychádzajú od Boha, ale z ľudskej vôle, či fantázie...


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 22. Sk 10, 30-48: Spravodlivosť a bázeň pred Bohom
+ Lamačské chvály


Boh nenadŕža nikomu, ale v každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo. Čo znamenajú tieto Petrove slová aj dnes pre nás? V tejto časti sa vyvyšuje meno Ješua na Lamačských chválach svojho ľudu...


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 23. Sk 11, 1-30: Božie slovo prijali aj pohania


V 11. kapitole sa Lukášovi nelení znova opísať udalosti, ktoré sa stali v súvislosti s Petrovým videním a prijatím viery v Kornéliovom dome. Opakovanie týchto udalostí potvrdzuje veľký význam toho, čo sa tam stalo a privádza nás k zamysleniu, aký dosah má táto udalosť pre náš život.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 24. Sk 12, 1-25: Boh, ktorý vyslobodzuje


Skúsenosť apoštola Petra, ktorého Boh vyslobodzuje z väzenia, by mala byť životnou skúsenosťou každého z nás. To väzenie dnes má iné cely, iné putá, iné okovy, jedine boh je ten istý - Boh, ktorý nás vyslobodzuje z každého otroctva a väzenia.
Táto kapitola nás aj pozýva k modlitbe s vierou, či absolútnou dôverou v mocného a všemohúceho Boha. A končí pozvaním k tomuto dobrodružstvu aspoň jedného nového učeníka...


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 25. Sk 13, 1-37: Viesť po priamych cestách – úloha učiteľov a prorokov


13. kapitola Skutkov apoštolov zdôrazňuje úlohu učiteľov a prorokov v miestnej cirkvi. Táto úloha je spojená s tým, čo sa má stať „portálom“ nášho klaňania sa Bohu, či jeho oslavy: PRAVDA a DUCH. Stále hlbšie sa ponárať do Božieho slova je najlepšou prevenciou pred vplyvom falošného učenia a falošných prorokov.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 26. Sk 13, 38-14, 28: Úloha Zákona v evanjeliovom posolstve


Propedeutické kapitoly a verše 13. a 14. kapitoly Skutkov smerujú k svojmu vyvrcholeniu v podobe Jeruzalemského koncilu v 15. kapitole. Táto časť hovorí o ceste k spáse, ktorá je platná pre všetkých – tak pre židov ako aj pohanov. Na tejto ceste– od počiatku až po dnes – tým nenahraditeľným je „krv baránka“. Zákon – Tóra – Boží návod na život – je ponuka pre požehnaný život v zasľúbenej zemi.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 27. Sk 15, 1-21: Jeruzalemský koncil


Sú adresátmi evanjelia aj pohania? Majú sa stať najprv židmi? Čo sa od nich bezodkladne vyžaduje a čo sa im ďalej odporúča? Nad tým všetkým sa zamýšľa prvotná cirkev po Ježišovom nanebovstúpení na svojom prvom koncile, ktorý tým že je prvým a že jeho obsah je obsahom Písma, zachytáva niečo veľmi podstatné pre všetky časy.


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIO

Video 28. Božie slovo o jedle


V Božom slove nachádzame množstvo inštrukcií týkajúcich sa všetkých oblastí života. Jedenie nie je výnimkou. Zvlášť, ak si uvedomíme, že tak prvý hriech sa týkal jedenia ako aj tri z prvých štyroch nariadení Jeruzalemského koncilu pre tých, ktorí chcú z pohanstva nasledovať Ježiša, sa týkajú jedenia. Aj v prípade malého dieťaťa je potrebná bedlivosť rodiča pre to, čo si ono vloží do úst. Marián Tomašec ponúka výsledok svojho štúdia tejto otázky.


 MP3 AUDIO

Video 29. Sk 15, 22-41: Modloslužba (dnes)


V celých dejinách (aj v tých dnešných) najväčším pokušením, resp. najväčším problémom vzťahu medzi Bohom a človekom bola modloslužba. Preto je táto problematika hlavnou témou aj Jeruzalemského koncilu. Realita konkrétneho života každého z nás nám najviac pomáha pochopiť, že neexistuje ortodoxia (pravovernosť) bez ortopraxe (opravdivosť života).


 PPT PREZENTÁCIA    MP3 AUDIOJešua - Ježišova škola učeníctva

Kurz Ješua je vyvíjajúci sa projekt, v rámci ktorého sú pripravované nové časti na zdieľanie.

Ak chcete byť informovaní o pridávaní nových videí, ak chcete poslať svoje svedectvo, názor, pripomienku alebo akokoľvek tento projekt podporiť, napíšte na meno.jesua@gmail.com.