Navigácia k životu pochádza od samotného autora života a nainštalovala sa, odkedy sa tu objavil život. Jedna z najdôležitejších zákonitostí života, ktorú sledujeme okolo seba, je princíp semena, ktoré má v sebe zakódované všetky potrebné informácie. Niečo obdobné sledujeme v génoch, ale aj v úvodnej knihe Biblie Genezis. Odhaľovať fascinujúce bohatstvo úvodných písmen, slov a viet tejto knihy zrejme pomôže každému modliť sa v úprimnosti slová 119 žalmu: Otvor mi oči, aby som pozoroval divy tvojho zákona. (Ž 119,18) Úžas nad veľkosťou, múdrosťou a velebnosťou Boha je jednou z najistejších ciest, ako sa pripodobniť dieťaťu a stále viac a viac badať na sebe znaky života Božieho dieťaťa.

Vlado Šosták
VIDEO TRAILER


Video 1. ÚvodJe vôbec možný ateizmus? Táto úvodná časť poukazuje na to, že žiaden čo len trocha zmýšľajúci človek sa nemôže stať ateistom. Je kniha Genezis rozprávkou pre menej inteligentných ľudí? Čo má spoločné Biblia s vedou, či stvorenstvom?
Video 2. Prvé písmená a slová BiblieČo je ukryté v prvom písmene a v prvom slove Biblie? Sú základným tónom Biblie: udávajú, o čom je to všetko, čo nasleduje ďalej...
Video 3. Prvá veta BiblieNaozaj je Kristus výslovne spomenutý v prvej vete Biblie? Je náhodou, že sa nachádza iba v originálnom texte? Nič, teda ani obsah, ani stavba prvej vety Biblie nie je náhodná...
Video 4. Alef - Tav (Prvý - Posledný)Nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus. Alef – Tav; Prvý a posledný; je Boh, ktorý sa nemení a preto jeho Zjavenie, nech sa udialo kedykoľvek, je o večnej a nemennej identite Boha – o srdci Boha. Kópia na Golgote bol dejinným ukazovákom o aké srdce ide – srdce Boha, ktorému sa má pripodobniť srdce človeka. Najlepšou cestou je živiť sa tým, čo vychádza z Božieho Srdca. Preto sú aktuálne Ježišove slová: Učte sa odo mňa. (Mt 11,29)
Video 5. NeboNebo – neviditeľný svet; zem – viditeľný svet. Satan sa snaží narušiť Základ tohto pojmu v hebrejčine je šama, čo znamená zdroj. Šem – znamená meno = identita. Počúvať sa povie šema. Naša identita spočíva v počúvaní a robení toho, čo je zdrojom našej identity – inými slovami: ako v nebi tak i na zemi. Jediná oslava Božieho mena je žiť podľa Božej vôle.
Video 6. Narušenie dokonalosti2. verš Biblie. Po 7 slovách dokonalosti prichádza v druhom verši Biblie 7 slov (v originálnom texte) nedokonalosti a chaosu. Čosi sa stalo. A to iba na zemi. Odpoveď na to, o čo ide prináša zrejme Ezechiel v 28. kapitole verše 13-17. Satan je zhodený na zem a jeho robota je narúšať to viditeľné, aby nám zatienil cestu k tomu neviditeľnému, či nebeskému. Ale na počiatku to tak nebolo.
Video 7. Biblia - evolúciaAko sa na základe prvej kapitole knihy Genezis postaviť k otázke evolúcie a prečo?
Video 8. DeňPrečo je tu čas? Aby sa naplánoval proces záchrany – spásy, či obnovy stavu sveta a človeka v ňom. Ihneď po stvorení sa tu objavila tma, ktorá je prejavom narušeného stavu charakteristický chaosom a zmätkom. Toto chce vyjadriť aj biblický deň, ktorý začína tmou a vyúsťuje do svetla, lebo takto vyústi aj ten vesmírny čas.
Video 9. Vody5 slov vykúpenia – obnovy. Dielo obnovy, či vykúpenia, ako aj každé Božie dielo začína pôsobením Božieho Ducha alebo dychu, ktorý oživuje. Boží Dych je vždy spojený s Božím slovom. Božie slovo je tým, čo rozlišuje duchov od Božieho Ducha. Prvým elementom obnovy je voda. Boh začína od toho, čo je pre život najnevyhnutnejšie. Voda však nielen oživuje, očisťuje a rozpúšťa ale je aj prejavom súdu (vyslobodenie z egyptského otroctva). Preto tu bola aj potopa a preto je tu aj krst.
Video 10. 3. verš - prvá priama reč BohaNevyčerpateľnosť posolstiev, ktoré vychádza z prvých dvoch veršov Biblie... 3.verš – prvá priama reč Boha v Biblii – Buď svetlo. Je Božou slávou zatajovať veci, (je) slávou kráľov veci vyskúmať. (Prís 25,2) Je to o hľadaní, odhaľovaní, túžbe, milovaní a zjednocovaní sa s Bohom. Boh sa ukrýva pred človekom, aby sa človek mohol ukryť pred Bohom. Ak by sa totiž zjavil taký, aký je, človek by prestal byť slobodný, lebo by ho Božia veleba a všemohúcnosť premohli.
Video 11. Svetlo - SlovoSúvislosť a spätosť pojmov: svetlo a slovo v hebrejčine. Čo je tým svetlom? O čom to je, ak ešte nie sú slnko a mesiac? Božia sláva – Božie Slovo (Božia múdrosť) – Kristus – Kristov život v nás. Prečo je 4.verš Biblie: Boh videl, že svetlo je dobré? Je iba konštatujúcou vetou? Tento verš odpovedá na fundamentálnu otázku nášho života: čo je skutočne dobré. Biblia od začiatku na to odpovedá: Iba Boh je dobrý a to, čo z neho vychádza.
Video 12. DobroČo znamená dobrý? Boh od začiatku oddelil svetlo od tmy, dobro od zla. Veľa je povolaných, ale málo oddelených (pre Boha) – aj v týchto časoch. Povolanie k svätosti je povolaním k oddeleniu od toho, čo nepochádza od Boha. Miešať dobro a zlo je taktika Satana. Prvýkrát sa v 5. verši Biblie objavuje význam pojmu, ktorý my poznáme ako „cirkev“. Jej povolaním je byť svetlom.

GPS - Genezis prvé slová

Kurz GPS je vyvíjajúci sa projekt, v rámci ktorého sú pripravované nové časti na zdieľanie.

Ak chcete byť informovaní o pridávaní nových videí, ak chcete poslať svoje svedectvo, názor, pripomienku alebo akokoľvek tento projekt podporiť, napíšte na meno.jesua@gmail.com.